Hyvinvointikyselyn tulokset

Hyvinvointikyselyn tulokset

Karelia-ammattikorkeakoulu, opiskelijakunta POKA, NYT - Nähdään Yhdessä Toisemme -hanke sekä SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan palvelut toteuttivat yhteistyössä hyvinvointikyselyn kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kysely toteutettiin osana Karelian palautumissuunnitelmaa opiskelijoiden koronakriisistä toipumiseen. Vastauksia käytetään Karelia-ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunta POKAn hyvinvointityön suunnitteluun ja kehittämiseen. Kysely oli auki kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 8.11.2021 - 14.11.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 115 Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kysely toteutettiin kaksikielisesti (suomi & englanti). Kysely koostui neljästä eri osiosta: hyvinvointi, opiskelu, yhteisöllisyys ja vapaa-aika. Lisäksi kyselyn taustakysymyksissä kartoitettiin vastaajan koulutusalaa ja opintojen valmiusastetta.

Kommentteja kyselyn tuloksista

Suurimmalla osalla opinnot ovat edenneet korona-aikana normaalisti. Kuitenkin viidennes opiskelijoista kokee, että opintojen eteneminen on hidastunut korona-aikana. Eniten esiin nousseet syyt opintojen etenemisen hidastumiselle olivat jaksamisen haasteet, etäopetuksen järjestelyt tai sen laatu, itsenäisten tehtävien lisääntyminen, haasteet itseohjautuvuudessa, opiskelutekniikoissa tai motivaatiossa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen vähyys tai yksinäisyys. Osa vastaajista kokee, että etäopinnot ovat nopeuttaneet heidän opintojaan, koska aikaa on vapautunut esimerkiksi matkustamiselta tai etäopiskelu on sopinut omaan opiskelutyyliin.

Useassa kyselyn kohdassa nousi esiin toive siitä, että lähi- ja etäopetus tulisi järjestää joko kokonaisina päivinä tai niin, että siirtymiin opetusjärjestelyiden välillä olisi varattu tarpeeksi aikaa, erityisesti siinä kohdassa kun tauolla on myös ruokailu.

Kyselyn useasta kohdasta nousee esille, että korona-aikaan opintonsa aloittaneet opiskelijat kokevat etäopiskelun itselleen luontevaksi ja toivovat enemmän opetusta etänä. Myös kolmatta vuottaan opiskelevat kokevat, että etä- tai hybribiopetus tuo enemmän vapautta ja mahdollisuuksia omien opintojen ja esimerkiksi työn yhdistämiseen.

Suurin osa vastaajista koki olevansa tyytyväisiä sosiaaliseen verkostoon. Myös hieman enemmistö koki olevansa osa omaa opiskelijaryhmää. Suurin osa vastaajista ei kokenut kuuluvuutta eikä kuulumattomuutta koko opiskelijayhteisöön. Vastaajien mielestä Karelian yhteisöllisyyttä voisi vahvistaa tapahtumilla ja aktiivisella kannustamisella niihin osallistumiseen, ryhmäytymiseen panostamisella, yhdenvertaisuuden painottamisella toiminnassa, kokemusten jakamisen ja vertaistuen lisäämisellä ja tuutoroinnin kehittämisellä.

Hyvinvointitiimi haluaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Kyselyn kautta tulleet palautteet käsiteltiin Karelian ja POKAn yhteisessä palaverissa joulukuussa 2021. Karelia ja POKA haluavat nostaa esiin jo korona-aikana toteutettuja ja aktiivisesti toiminnassa olevia toimenpiteitä:

Karelia ja POKA sitoutuvat toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä:

Lisätietoja kyselyn toteutuksesta, sen koonnista ja palautumissuunnitelmasta:

Lue lisää opiskelijahyvinvointiin liittyvistä kyselyistä

Korkeakoulu­opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointi­tutkimus KOTT-tutkimukset tulokset on julkaistu: Linkki THL:n sivulle.

SAMOKin kannanotto aiheesta "Korkeakoulujen on parannettava tukipalveluitaan opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi": Linkki SAMOKin julkaisuun.