POKAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN (SYKSY 2018) TULOKSET

POKAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN (SYKSY 2018) TULOKSET

Kyselyyn vastasi 171 opiskelijaa, joista 82 prosenttia ilmoitti olevansa POKAn jäseniä.

POKAn tai POKAn kautta tarjottavista palveluista eniten tyytyväisiä oltiin asiakaspalveluun toimistoilla (erittäin tyytyväinen/tyytyväinen 82%), tapahtumiin (erittäin tyytyväinen/tyytyväinen 67 %) ja toimiston aukioloaikoihin (erittäin tyytyväinen/tyytyväinen 55%). Vähiten käytettyjä palveluja olivat Dynamo-illat (en käytä ko palvelua 74%), Opiskelijatöihin.fi-sivusto (en käytä ko palvelua 70%) ja Sykettä-liikuntapalvelut (en käytä ko palvelua 47%), mutta palveluiden käyttäjät olivat pääosin tyytyväisiä ko palveluihin.

POKAn palveluista eniten tietoa saatiin tuutoreilta (63%), mainoksista oppilaitoksen käytäviltä (63%) ja muilta opiskelijoilta (58%). Avoimissa vastauksissa esiin nousi vahvasti sosiaalinen media. Vastaajat halusivat saada jäseniä koskevaa tietoa Facebookin kautta (64%), sähköpostilla (60%) ja kampuksilla olevilta ständeiltä (40 %).

POKAn viestinnässä toimivaksi koettiin sosiaalisen median (Facebook ja Instagram) aktiivinen käyttö. Myös viestintä sähköpostilla ja nettisivujen ja julisteiden kautta koettiin toimivaksi. Aloittavien opiskelijoiden infoja ja tuutoreiden roolia korostettiin. Opiskelijat olivat tyytyväisiä viestinnän kaksikielisyyteen. POKAn koettiin olevan helposti tavoitettavissa ja viesteihin reagoitiin nopeasti. POKAn viestinnästä ja toimistoilta koettiin välittyvän positiivisuus ja hauskuus. Parannettaviksi puoliksi POKAn viestinnässä vastaajat kokivat viestinnän aikataulutuksen ja viestintäkanavien yksipuolisen käytön. Osa koki viestinnästä puuttuvan kohderyhmän huomioimista. Myös uudenlaisten tapahtumien lanseeraaminen, toimistojen aukioloajat, Opiskelijatöihin.fi-sivuston parempi markkinointi ja POKAn tehtävänkuvan selkeämpi esilletuominen tuotiin kehitettävien asioiden listalle.

”POKAsta huokuu positiivinen fiilis ja viestintä on selvästi kohderyhmälleen, eli meille opiskelijoille, suunnattua.”

Vastaajat halusivat uusia jäsenetuja varsin tasaisesti eri vaihtoehdoista: ravintolaedut (73%), tapahtumaedut (59%), hyvinvointipalvelut (54%), liikuntapalvelut (53%), matkustusedut (51%) ja vaatekaupat (50%).

90 prosenttia vastaajista koki POKAn toiminnan olevan tarpeeksi näkyvää jäsenilleen. Vastaajat, joiden mielestä POKAn toiminta ei ollut tarpeeksi näkyvää, kokivat, ettei toiminta välttämättä näy niille opiskelijoille, jotka eivät itse ota asioista selvää. Heidän mielestään suuri osa POKAn tekemästä työstä jää luultavasti monelta huomaamatta. Osan mielestä POKAn näkyvyys ei tavoita kaikkia opiskelijoita, esim. yamk-opiskelijoita. POKAn näkyvyys kampuksilla tänä syksynä sai myös kritiikkiä.

Vapaassa palautteessa tuotiin epäkohtina esille Dynamoiltojen vähäinen tiedotus. Alkoholittomia tapahtumia toivottiin lisää. Myös opiskelijaetujen kohdalla tiedotus koettiin liian vähäiseksi. Toisaalta osa koki liittyvänsä POKAn jäseniksi ainoastaan saamiensa opiskelijaetujen vuoksi. Yksittäisinä asioina, joihin POKAn toivottiin puuttuvan, esiin tuotiin kasviskeittolounaan korkea hinta ja sisäilmaongelmat. Vapaassa palautteessa esiin tuotiin positiivisina asioina POKAn näkyvyys ja opiskelijoille tärkeiden asioiden ajaminen sekä Sykettä-liikuntapalvelut. POKAsta välittyi opiskelijoille ”hyvä ja rento meininki”. POKAn toimijoiden tapaaminen aloittavien opiskelijoiden infoissa koettiin hyvänä.

”Opiskelijana on mukavaa, kun tietää jonkun ajattelevan meidänkin etuja ja oikeuksia.”


Toimenpiteet saadun palautteen perusteella – mitä on jo tehty ja mitä tullaan tekemään

Kyselyn jälkeisellä viikolla (vko 38) POKA aloitti tämän syksyn kampuskiertueen. Kampuskiertueella POKA päivystää kampusten auloissa ständeillä ja tuo siten POKAn palvelut ja ajankohtaiset asiat paremmin esille kaikilla kampuksilla. Aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa jatketaan ja sen rinnalla panostetaan vahvemmin myös tiedotukseen nettisivuilla ja sähköpostilla. Sosiaalisen median viestinnässä pyritään käyttämään harkintaa viestinnän määrästä, ajankohtaisuudesta ja kohdentamisesta opiskelijoille. Viestinnän kohdentamista kehitetään myös huomioiden eri opiskelijaryhmät, kuten yamk-opiskelijat.

POKAn nettisivuille on opinnäytetyönä tulossa lukuvuoden 2018-2019 aikana tapahtumakalenteri tuomaan opiskelijoille tietoon POKAn ja yhteistyökumppaneiden tapahtumat ajoissa ja yhteen paikkaan koottuna. Vuoden 2019 aikana toteutetaan POKAlle opinnäytetyönä suunnitelma, jonka on tarkoitus lisätä jäsenten tietoisuutta POKAn tekemästä edunvalvontatyöstä.

Erityisesti jälleen vuonna 2018 POKAn tapahtumien alkoholittomuus on nostettu esille POKAn suunnittelemassa ja organisoimassa toiminnassa. Tuutoreita on koulutettu aiheesta ja dynamotoimintaa on pyritty monipuolistamaan ja sen tiedotusta lisäämään. Vuonna 2019 teemme yhteistyötä Kupla-hankkeen (Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hanke 2018–2020) kanssa tuutorikoulutuksissamme.

Sykettä-liikuntapalvelut tulevat näyttäytymään Karelian opiskelijoille entistä enemmän, kun Sykkeen uusi työntekijä palkataan POKAlle lokakuusta 2018 alkaen. Uusien jäsenetujen solmiminen ja entisten jäsenetujen näkyvämmäksi tekeminen laitetaan osaksi POKAn toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019. POKAn toimistojen aukioloajoissa painotetaan opiskelijoiden mahdollisuutta ottaa yhteyttä ja sopia ajankohta asioinnille myös toimiston aukioloaikojen ulkopuolelta.

Yksittäisinä epäkohtina kyselyssä esiin tuotuihin aiheisiin (kasviskeittolounaan hinta ja sisäilmaongelmat) POKA on reagoinut kevään ja syksyn 2018 aikana. Kasviskeittolounaan hinta perustuu Karelian ja Amican tekemään sopimukseen, mutta siihen on palautteen myötä saatu lisänä erillinen proteiinin lähde tasapainottamaan hintaa ja ravinnon monipuolisuutta. Sisäilmaongelmista on tuotu palautetta Karelian johdolle ja tällä hetkellä tilanne odottaa sovittuja toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi Joensuun kaupungilta.

POKA kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Yhteystietojensa jättäneiden kesken on arvottu Lehtiä Ilosaaressa -lippu ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. POKA toivoo saavansa palautetta jatkossakin!

”Keep up the good work!”