SISÄLLYS

1. Johdanto

2. Häirintä ja epäasiallinen käytös

3. Päihteet

4. Sosiaalinen media

5. Tuutorointi

6. Häirintäyhdyshenkilötoiminta

7. Toimintaohjeita


JOHDANTO


POKAn Code of Conduct eli toimintaopas tapahtumia varten on laadittu ohjeeksi POKAn toimijoille, tuutoreille sekä POKAn jäsenille. POKAn tavoite tapahtumissaan on yhdenvertainen ja positiivinen ilmapiiri ja sen turvaamiseksi sekä ongelmatilanteiden ratkaisun helpottamiseksi olemme luoneet tämän toimintaoppaan. Code of Conduct on voimassa POKAn virallisissa kasvokkain ja etänä tapahtuvissa tapahtumissa, illanvietoissa sekä koulutuksissa alkamisajankohdasta ilmoitettuun päättymisajankohtaan.

Tässä toimintaoppaassa käsitellään yhdenvertaisuutta, häirintä- ja kiusaamistilanteita sekä niihin puuttumista. Jotta voimme tarjota kaikille POKAn tapahtumiin osallistuville yhdenvertaisen ja positiivisen kokemuksen, yhteiset pelisäännöt on tärkeä olla olemassa. Toimintaoppaassa on hyödynnetty Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin ja Opiskelijakunta ROTKOn ohjeistuksia.

“Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään,uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan,seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” (SAMOK, Code of Conduct)

Suomen perustuslain 6§:ssä todetaan ihmiset yhdenvertaisiksi ja yhdenvertaisuuslain 6§:ssä kielletään yllä mainittuihin ominaisuuksiin perustuvan välillisen ja välittömän syrjinnän sekä häirinnän. Jokainen kokee häirinnän eri tavalla, ei ole yksiselitteistä tapaa määritellä henkilön kokemuksia. Toiselle vitsi voi olla harmiton ja hauska, kun taas toinen saattaa kokea sen loukkaavana itseään tai jotakuta muuta kohtaan. Huomattavaa kuitenkin on se, että kun henkilö kokee tilanteen, jossa hänen mielestään tapahtuu häirintää, siitä jää epämiellyttävä olo.


HÄIRINTÄ, SYRJINTÄ JA EPÄASIALLINEN KÄYTÖS


“Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.” (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

“Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä. ” (Ihmisoikeudet.net)

“Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos joku kokee “hurtin huumorin” loukkaavaksi, siitä on luovuttava. Työpaikalle eivät kuulu myöskään huutaminen, raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely.” (Työsuojelujulkaisu - Epäasiallinen kohtelu)

“Seksuaalinen häirintä on tarkoituksellista, ei-toivottua, yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää.” (Wikipedia.fi:n artikkeli Seksuaalinen häirintä.)

POKAn tapahtumiin kokoontuu paljon erilaisia ihmisiä erilaisine kiinnostuksenkohteineen, mielipiteineen ja indentiteetteineen. Tästä syystä häirintää ja syrjintää voi tapahtua huomaamattakin. Jokainen voi kuitenkin omalla toiminnallaan kunnioittaa toisen ilmaisu- ja mielipiteenvapautta ja näin luoda yhdenvertaista ja positiivista ilmapiiriä.


PÄIHTEET


Osassa opiskelijatapahtumista osallistujat voivat itse päättää käyttävätkö alkoholia vai ei. Moni osallistujista etenkin he, jotka eivät käytä alkoholia voivat kokea suomalaisen alkoholikulttuurin painostavana. POKAn tapahtumissa jokainen saa päättää itse omasta alkoholinkäytöstään joutumatta selittämään kenellekään päätöksiään. Alkoholin kanssa tapahtuu herkästi ylilyöntejä ja jokainen on itse vastuussa käytöksestään. POKA järjestää täysin alkoholitonta toimintaa, kuten esimerkiksi Into-toimintaa, joka on täysin alkoholivapaata. POKAn kanta huumeisiin on ehdoton ei.


SOSIAALINEN MEDIA


POKAn tapahtumissa postaaminen sosiaaliseen mediaan on yleistä ja todellakin suotavaa. Internetin ja sosiaalisen median kirjallinen sekä kuvallinen viestintä on parhaimmillaan oiva keino jakaa omia kokemuksia ja levittää POKAn toimintaa mahdollisimman monen tietoon. Sosiaalisen median viestinnässä tulee kuitenkin muistaa kunnioitus muita kohtaan ja ottaa huomioon se, että kirjoitetun viestin voi tulkita monella tapaa. Myöskin kuvien levittämisessä tulee huomioida se, ettei kuva loukkaa kenenkään yksityisyyttä, sisällä alastomuutta tai saata ketään naurunalaiseksi. Aina olisi suotavaa pyytää kuvassa esiintyvän suostumus kuvan julkaisemiseen.


TUUTOROINTI


Tuutori on vaikuttajapersoona. Tuutorin sanomisia kuunnellaan tarkasti, ja tämän vuoksi hänen on tärkeää harkita etukäteen millaisen kuvan hän antaa muille itsestään, koulusta ja sen henkilökunnasta sekä opiskelusta. Tuutorin tulee antaa opiskelijoille mahdollisuus muodostaa oma käsitys ja mielipide asioista. Tuutoritoiminnassa tulee pitäytyä oikeassa tiedossa ja kohdella tuutoroitavia opiskelijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Tuutorin tulee toimia hienovaraisesti ja muistaa vaitiolovelvollisuus. Tuutorointi on erityinen luottamustoimi, jonka merkkinä tuutoreilla toimii tuutoripaita. (Opiskelijakunta ROTKO)
Mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan tilanteesta riippuen tuutoreiden, tuutoroitavien, opon ja POKAn asiantuntijan sekä tuutorijaoston kesken.


HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖTOIMINTA


POKA on valinnut joukostaan kaksi koulutettua häirintäyhdyshenkilöä. Nämä henkilöt ovat POKAn luottamustoimijoita. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on olla puolueeton tuki konflikteissa ja häirintätilanteissa.

Häirintäyhdyshenkilöt tunnistat tapahtumissa oransseista liiveistä. Tapahtuman tiedoissa on ilmoitettu myös häirintäyhdyshenkilöiden sähköpostit ja puhelinnumerot ja yhteystiedot löytyvät myös POKAn nettisivuilta. Ilmoituksen häirinnästä voi tehdä häirintäyhdyshenkilöille myös tapahtuman jälkeen.

Häirintäyhdyshenkilöillä on salassapitovelvollisuus. Näin mihinkään toimenpiteisiin taikka selvittelyihin ei ryhdytä ilman häirintää kokeneen suostumusta. Saatuaan yhteydenoton, häirintäyhdyshenkilö keskustelee häirintää kokeneen kanssa. Halutessaan häirintää kokenut henkilö voi kieltäytyä toimenpiteistä ja pyytää vain keskustelutukea.


TOIMINTAOHJEITA


Jos koet häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä: Ole yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön.

- Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut.

- Keskustele häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteen ratkaisemisesta.

Jos koet tilanteen, jossa jotakuta muuta häiritään ja syrjitään ja haluat ilmoittaa siitä:

- Ole yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön.
- Kerro mitä olet nähnyt tai mitä on tapahtunut.

- Häirintäyhdyshenkilö on toiveestasi yhteydessä kokemasi tilanteen eri osapuoliin.


Häirintäyhdyshenkilön toimet:

- Saatuaan tiedon häirintätilanteesta häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirityn henkilön suostumuksesta.

Häirintäyhdyshenkilö voi:
- Ottaa yhteyttä häirintätilanteen osapuoliin ja keskustella tapahtuneesta.

- Järjestää häirintätilanteen molemmille osapuolille mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta.

- Neuvoa häirintätilanteen osapuolia ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin esim. puhelinpalvelut.

Toimenpiteistä päättävä ryhmä voi:
- Ottaa yhteyttä häirinnästä syytetyn henkilön esihenkilöön.

- Päättää mahdollisista kurinpitotoimista kuten, ohjelmaosiosta tai tapahtumasta poistamisesta tai porttikiellosta POKAn tapahtumiin.


LÄHTEET


Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Code of Conduct

Opiskelijakunta ROTKO, Code of Conduct

Suomen perustuslaki

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Ihmisoikeudet.net

Seksuaalinen häirintä